Aktuelt

Innkalling og saksliste for Årsmøtet 2018
Av Frimaf 12.05.2018

FriMaf sitt ordinære årsmøte holdes på Stavern folkehøyskole Fredtun onsdag 6. juni kl. 16.45 – 18.00 2018. Innkalling og saksliste


Ordning om juridisk bistand
Av Frimaf 02.01.2018

Vi har fått en advokatavtale som gir trygghet om det skulle bli turbulent i ditt arbeidsforhold. «Sjekk ut saken» er et tilbud på en kort vurdering om man har en sak som bør undersøkes nærmere juridisk. Ta kontakt med vår advokat og fortell at du er FriMaf medlem. «Utvidet bistand», som gjelder bistand i arbeidstvist-saker ved rettstvist mot arbeidsgiver. Slike saker må godkjennes av Frimafs styre før arbeidet settes i gang. Vår advokat er: Jens-Petter Pedersen og Kjell Mogård Bergem i Deloitte Advokatfirma AS, tlf +47 38 33 12 94.

 


Årsmøte 2017
Av Frimaf 08.05.2017

Frimaf holdt sitt årlige årsmøte 21.04.2017

Innkalling Årsmøte 2017

Protokoll Årsmøte 2017

Årsmelding 2016

Regnskap 2015,2016, Budsjett 2017

Nytt styre i Frimaf

Styreleder: Ove Nybø

Nestleder: Rune Daltveit

Sekretær: Andreas Holvik

Styremedlem: Knut Ola Topland

Varamedlemmer:

1. Andreas Woie

2. Finn-Tore Eivik

3. Roar Tønnesen


Årsmøte 2016
Av Frimaf 21.04.2016

Frimaf holdt sitt årlige årsmøte 06.01.2016

Innkalling Årsmøte 2016

Protokoll Årsmøte 2016

Årsmelding 2014-2015

Regnskap 2014 – 2015 Budsjett 2016

Nytt styre i Frimaf

Styreleder: Knut Ola Topland

Nestleder: Ove Nybø

Sekretær/styremedlem: Unni Westli

Styremedlem: Rune Daltveit

1.Vara: Finn-Tore Eivik

2.Vara: Trond Vegge

3.Vara: Arnfinn Evensen


Årsmøte 2014
Av Frimaf 09.09.2014

Frimaf holdt sitt årlige årsmøte 03.06.2014

Innkalling Årsmøtet 2014

Protokoll Årsmøtet 2014

Årsmelding 2013-2014

Regnskap 2013 Budsjett 2014

Protokoll Årsmøtet 2013


Nytt styre i Frimaf 2014

Av Frimaf 05.06.2014

Frimaf holdt sitt årlige årsmøte 03.06.2014

Følgende personer sitter i Frimaf sitt styre.

Styreleder: Trond Vegge @ Alta (Valgt for perioden 2014-2015)

Styremedlem: Knut Ola Topland @ Japan. (Valgt for perioden 2014-2016)

Styremedlem: Ove Nybø @ Flekkefjord (Valgt for perioden 2013-2015)

Styremedlem:Geir Myksvold Lande @ Herøy (Valgt for perioden 2013-2015)

1. vara: Hans Arne @ Gulbrandsen @ Lovund og Træna (Valgt for perioden 2014-2015)

2. vara: Arnfinn Evensen @ Songe (Valgt for perioden 2014-2015)

3. vara: Jens Pedersen @ Fredrikstad (Valgt for perioden 2013-2015)


 

Årsmøte 2013
Av Frimaf 04.06.2013

Her følger fler vedlegg til morgendagens årsmøte:

Last ned regnskap 2012 med budsjett 2013 og 2014

Last ned balansen 2011 og 2012


Årsmøte 2013
Av Frimaf 15.05.2013

Innkalling og saksliste til årsmøtet 5. juni er sendt ut til medlemmer. Her kan du laste ned årsmelding som skal behandles i årsmøtet.

Last ned årsmelding


Kontingentbetaling 2012
Av Frimaf 28.11.2012

I disse dagene mottar alle ansatte i Frikirken et brev med faktura vedr betaling av kontingent for 2012. Normalt sendes det bare faktura til dem som aktivt har meldt seg inn i Frimaf, og det gjøres tidlig på året. Pga omlegning i regnskapsføring og økonomitjeneste er det blitt forsinket i år, og vi må sende ut til alle ansatte for å gjøre registrering av medlemmer på nytt.

Vi forstår de spørsmål det måtte medføre hvis man tidligere har sagt fra om at man ikke ønsker være medlem og beklager uleiligheten. Samtidig oppfordrer vi alle til positivt å vurdere å melde seg inn i Frimaf ved å betale fakturaen lydende 0,25 prosent av innkomsten. Det er viktig med bred oppbakning blandt ansatte for å være en representativ medarbeiderforening.

Vi minner om årsmøte som blir holdt på Fredtun i forbindelse med Frikirkens arbeidermøte (FAM) første uke i juni.


Lønnsforhandlingen avsluttet
Av Frimaf 13.09.2012

Her er nye avtaletekster til nedlastning. Vi ber ansatte som arbeidsgivere i Frikirkesamfunnet om å lese avtalen og orientere seg om gjeldende ordninger og rettigheter.

Frikirkens lønnsavtale 2012-2014

Frikirkens lønnsavtale 2012-2014 – misjonærregulativet


Lønnsforhandlingen avsluttet
Av Frimaf 13.09.2012

Forhandlingene rundt årets oppgjør er avsluttet og godkjent av synodestyret.

Hovedpunktene er som følger:

– Lønnsstigene A1 og B1 økes med to lønnstrinn
– Lønnsstigene A2 og B2 økes med to lønnstrinn
– Lønnstige A, B og C forlenges alle fra 14 til 16 år

Dette er da tillegg til et generelt tillegg til alle jvf. statens oppgjør. Endringene gjelder med tilbakevirkende kraft fra 1. mai 2012. Det går i kommende tid ut informasjon til alle menigheter om ny lønn for alle ansatte.

Selve avtaleteksten er grundig gjennomarbeidet i forbindelse med årets oppgjør, og det er gjort mange mindre endringer / rettelser. Av disse gjør vi spesielt oppmerksom på følgende:

– Justeringer vedr rutiner for innarbeiding og uttak av avspasering og overtid (pkt. 10.2 og 10.3).
– Frihelg tredjehver helg for menighetsansatte, barn- og ungdomsarbeidere mv. (unntatt pastorer som har rett til en frihelg fjerdehver helg). Uttak av frihelger kan gjennomsnittberegnes over tid.
– Det er også pressisert at det er rett til to ukentlige fridager jf. arbeidsmiljøloven § 10.8.
– Arbeidsgiver dekker abonnement på Budbæreren til ansatte i 50 % stilling eller mer.
– Ved utsendelse av misjonærer regnes utstyrsbidrag ut i fra lønnstrinn 21 i stedet for 19 som tidligere.

Avtaleteksten legges ut her på siden i sin helhet snarest.


Årsmøte
Av Frimaf 11.05.2012

Årsmøte 2012 blir 4. juni kl 17.30-19.30. Årsmøtedokumeneter sendes i posten med faktura fra medlemsskap 2012.

Du kan også laste ned dokumenter her:

Innkalling til årsmøte
Årsmelding 2011-2012

 


Lønnforhandling
Av Frimaf 12.10.2011

Nåværende lønnsavtale gjelder frem til 30.04.2012. Frimaf skal i den kommende tiden forhandle med arbeidsgiversiden om hvilke endringer som skal gjøres i den ny avtale som skal gjelde fra 01.05.2012.

Frimaf har forholdt seg til tilbakemeldinger fra Årsmøtet 2011, og har følgende prioriteringer av saker til lønnsforhandlingene:

– Forlengelse av lønnsstigene, 1 lønnstrinn etter 16, 18 og 20 år.
– Se på lønnssystemet i forhold til ny struktur, Frikirketorget inkl.
– Seniorarbeidet
– Avspaseringsordning for misjonærer
– Jevn lønnsøkning for alle lønnsgrupper ved hovedoppgjør (2. hvert år – neste gang 2012)
– Ser på muligheten for i første pmgang å prioritere lønnsstige A i år ved mellomoppgjør.

Vi tar gjerne imot tilbakemelding på denne prioriteringsliste fra medlemmene, eller andre forslag til hva som kan være i fokus i kommende forhandlinger.


Lønnsavtalen
Av FriMaf 12.10.2011

I avtaleteksten som har ligget på denne siden har det blitt lokalisert mindre feil. Derfor lenkes det nå til Frikirken sine nettsider og den til alle tider oppdaterte avtaleteksten som ligger der. Lønnsavtalen gjeller frem til 30.04.2012.

Hovedavtale og lønnsavtale for ansatte i Den Evangelisk Lutherske Frikirke


Lønnsavtalen
Av FriMaf 01.04.2011

Lønnsavtalen som gjeller frem til 30.04.2012 kan du laste ned her:

Hovedavtale og lønnsavtale for ansatte i Den Evangelisk Lutherske Frikirke


Diverse ordninger
Av Frimaf 20.01.2011

Er du i tvil om hvilke ordninger som gjeller deg som ansatt i Frikirken, kan du se et utdrag av ordningene ved å følge linket «ordninger» i menyen til venstre. Der finner du også gjellende lønnsavtale i sin helhet.


Regelment og avtaletekst
Av Frimaf 12.01.2011

Reglement for juridisk hjelp formedlemmer og selve avtaletekstene er nå undertegnet. Klikk på linket «Advokat» i venstremenyen for å lese om reglement og avtalene som er inngår med advokatene Audun Lillestølen (Din Advokatpartner AS) og Kjetil Rege (Karoliussen, Rege & Wibe).


Juridisk hjelp
Av Frimaf 26.10.2010

Frimaf har inngått avtaler med advokater som sikrer medlemmene rett til juridisk hjelp i arbeidsforhold og som privatperson. Dette har lenge vært etterspurt av medlemmer og vi er derfor glade for at avtalene er laget. I disse dage blir avtalene undertegnet og deretter vil avtaleteksten bli lagt ut her på nettsidene.

 


Lønnsoppgjør 2010-2012
Av Frimaf 26.10.2010

I statens generelle oppgjør ble det gitt følgende tillegg som gjeller med tilbakevirkende kraft fra 1. mai 2010:

 

Tillegg i lønnstabellen gjeldende fra 1. mai 2010:

Lønnstrinn 1-29: kr. 7.100-9.700

Lønnstrinn 31-59: kr. 9.700

Lønnstrinn 60-95: 2,1%

 

I tillegg har Frimaf vært en del av Frikirkens lønnsutvalg som har avsluttet det som kalles lokale forhandlinger, altså tillegg og endringer som bare gjelder i kirkesamfunnet vårt. Frimafs fokus i forhandlingene har vært lønnsøking til de lavest lønnede.

 

Et par overskrifter fra det nye oppgjøret som er gjeldende fra 1. september 2010:

 

– Det gjøres følgende endringer vedrørende lønnstrinn i lønnstigene C1, C2, C3, B1 og B2:

Lønnsstige C1 heves med 8 lønnstrinn

Lønnsstige C2 heves med 6 lønnstrinn

Lønnsstige C3 heves med 4 lønnstrinn

Lønnsstige B1 heves med 4 lønnstrinn

Lønnsstige B2 heves med 1 lønnstrinn

Dette imøtekommer ønsket om at lavest lønnede får størst lønnsøking.

 

– Lønnsstigene B og C forlenges til 14 år. Dette imøtekommer ønsket om bedre vilkår for seniorer.

 

– Vilkår for misjonærer er endret i to henseender;

a) Tidspunkt for ansettelse er ifølge ny avtale ved oppstart av misjonærforberedende kurs og ikke ved utsendelse som det tidligere var tilfellet.

b) For det andre åpner avtalen for at misjonærpar ansettes i to fulltidsstillinger der behovet er til stede.

 

– Ordning med fri telefon og bredbånd er presiseres.

 

– En overskrift mer som har vært viktig for Frimaf er ordningen om ulik avlønning av hovedpastor og øvrige pastorer i en menighet. Ordningen ble innført ved seneste lønnsforhandling og oppleves i flere menigheter problematisk. Lønnsutvalget har besluttet at ordningen må ha lenger fartstid før evt. endring gjøres, og derfor har det ikke blitt resultat av forhandlingen.

 

– En siste ting som har vært tema i forhandlingene er muligheten for et stedstillegg for dem som bor i dyrere deler av landet. Dette har det ikke blitt noe av, men vi ser at intensjonen er imøtekommet gjennom lønnsøking for lavest lønnede, siden intensjonen er at Frikirkens medarbeidere skal kunne leve av sin lønn uansett hvor i landet man er bosatt.

 


Frimaf styre 2010-2012

Av Frimaf 15.08.2010

StyrePå Predikant og arbeidermøtet (PAM) mandag 31. mai 2010 ble årsmøtet avholdt og styre valgt. Fra venstre: Jon-Arne Frøyland (sekretær), Jorun Olsen (2. vara), Reidulf Hanssen (nestleder), Erhard Hermansen (styremedlem), Trond Vegge (1. vara) og Søren Nielsen (leder). I tillegg ble Randi Stalheim valgt som 3. vara. Randi var ikke til stede da bildet ble tatt.


Nettsider for Frimaf
Av FriMaf 15.08.2010

Etter ønske fra årsmøtet og vedtak i styret jobbes det med utarbeidelse av nettsider for Frimaf.


Frimaf i enhetsregisteret
Av FriMaf 15.08.2010

Etter vedtak i styret er Frimaf nå registrert i enhetsregisteret. Dette er bl.a. nødvendig for å kunne opprette egen nettside. Frimaf har organisasjonsnummer 995 705 265.