Lover for FriMaf

Lagt på nett 10.12.2020

Vedtekter for Frikirkens Medarbeiderforening

Vedtatt på predikant- og arbeidermøtet 1997, revidert ved årsmøtene i 2001, 2008 og 2018.

 1. Medlemskap

Frimaf er en sammenslutning av medarbeidere innen Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Alle som er ansatt i menigheter, presbyterier, virkegrener eller ved Frikirkens hovedkontor kan bli medlemmer.

2. Forenings forretningsadresse

FriMaf, Frikirkens medarbeiderforening, har forretningsadresse
c/o Frikirkens hovedkontor, Pilestredet 69, 0350 Oslo

2. Formål og oppgaver

 • Arbeide for sterkere samhørighet og forståelse de ansatte imellom
 • Arbeide for trygge og gode forhold i saker som har med ansettelse og arbeidsvilkår å gjøre.
 • Arbeide for gode lønns- og arbeidsforhold for de ansatte.
 • Være talerør for de ansatte overfor ansettelsesorgan.
 • Arbeide for de ansattes mulighet til etterutdanning og dyktiggjøring til arbeidsoppgavene.

3. Årsmøtet

 • Årsmøtet er foreningens høyeste organ.
 • Årsmøtet holdes i forbindelse med kirkesamfunnets arbeidermøte og innkalling sendes minst en måned i forveien.
 • Alle medlemmer har stemmerett og talerett ved årsmøtet.

Årsmøtet skal:

 • Velge representanter til styret, leder for styret og revisor.
 • Fastsette medlemskontingent.
 • Styret fungerer som valgkomité. Årsmøtet kan fremme forslag til andre kandidater. Innstillingen fra styret bør inneholde en kandidat foreslått av Frikirkens misjonærer. Slikt forslag skal foreligge innen fem uker før årsmøtets avholdes.
 • Alle medlemmer kan fremme forslag til årsmøtet. Disse må leveres skriftlig til styret senest to måneder før årsmøtet.
 • Årsmøtet behandler foreningens regnskap og vedtar budsjett.
 • Årsmøtet skal fastsette maksimal ytelse pr. advokatsak og fastsette arbeidstakerens egenandel i form av en prosentsats.

 4. Styret

 • Styret består av fire medlemmer og tre vararepresentanter.
 • Styremedlemmer velges for to år, slik at to representanter står for valg hvert år.
 • Varamennene velges for ett år.
 • Leder for styret velges direkte på årsmøtet blant styremedlemmene for ett år av gangen. For øvrig konstituerer styret seg selv. Valgene skal skje skriftlig.

Styret er medarbeiderforeningens ledelse mellom årsmøtene og skal:

 • Følge opp årsmøtets beslutninger.
 • Ivareta medarbeiderforeningens formål og oppgave.
 • Oppta medlemmer og kreve inn kontingent.
 • Fungere som forhandlingsutvalg overfor kirkesamfunnet.
 • Fremlegge regnskap og budsjettforslag.
 • Styret bør ha minst to møter i året.
 • Ved stemmelikhet har leder av styret dobbeltstemme.
 • Bistå i arbeidskonflikter.
 • Stille som bisitter i arbeidskonflikter.
 • Behandle søknader om dekning av kostnader utover advokatbistand.

5. Lovendringer

Endringer av disse lover kan kun skje på årsmøtet. Det kreves 2/3 flertall av årsmøtet for at lovendring skal finne sted. Forslag om lovendring må leveres skriftlig til styret minimum to måneder før årsmøtet.

6. Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan skje etter likelydende vedtak ved to etterfølgende årsmøter og minst 2/3 flertall. Ved oppløsning tilfaller foreningens eventuelle midler Den Evangelisk Lutherske Frikirke ved Felleskassen.